Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf mensen. Hun belangrijkste taak is toezicht houden op het bestuur van l’escaut. De RvC kijkt mee met de keuzes, doelstellingen en prestaties van l’escaut op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld of er voldoende passende woningen zijn voor de sociale doelgroepen. Maar ook of er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid en of de huren niet te hoog zijn. De RvC overlegt hierover regelmatig met de bestuurder van l’escaut. Daarnaast geeft de RvC goedkeuring aan het ondernemingsplan en controleert de raad het jaarverslag van l’escaut. Het reglement van de RvC kun je in de zijbalk downloaden. 

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer A.A.A. (Aschwin) van den Abeele 

Functie: voorzitter raad van commissarissen (lid op voordracht van de huurdersvereniging l’escaut) en lid remuneratiecommissie
Expertise: governance
Benoemd: 28 oktober 2020
Aftredend: 28 oktober 2024 (herbenoembaar)
Beroep: directeur-bestuurder van kunst- en cultuurorganisatie KEW
Nevenfuncties:
- voorzitter van de Raad van Toezicht van gehandicaptenorganisatie De Okkernoot
- voorzitter bestuur stichting Werken aan Vrijheid
- voorzitter bestuur Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek

De heer ing. B.P. (Ben) van de Par MRE

Functie: vicevoorzitter raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie
Expertise: vastgoedontwikkeling en -beheer
Benoemd: 1 januari 2017
Aftredend: 1 januari 2025
Beroep: eigenaar Interim & Advies van de Par in het domein van zorgvastgoed en volkshuisvesting
Nevenfuncties: geen

Mevrouw Drs. I.M. (Ingeborg) Moonen RC

Functie: lid raad van commissarissen en lid auditcommissie
Expertise: financiën en control
Benoemd: 1 januari 2022
Aftredend: 1 januari 2026 (herbenoembaar)
Beroep: manager Finance & Control bij revalidatiecentrum Revant
Nevenfuncties:
-     bestuurslid Oranjestichting Etten-Leur
-     bestuurslid theatergroep Max Mini (penningmeester)

Mevrouw M.W. (Marina) Polderman MSc

Functie: lid raad van commissarissen en voorzitter remuneratiecommissie
Expertise: innovatie en digitalisering
Benoemd: 1 januari 2022
Aftredend: 1 januari 2026 (herbenoembaar)
Beroep: senior beleidsmedewerker ZB Bibliotheek van Zeeland
Nevenfuncties: geen

De heer S. (Sem) Stroosnijder

Functie: lid raad van commissarissen (op voordracht van de huurdersvereniging l’escaut)
Expertise: volkshuisvesting
Benoemd: 7 juni 2023
Aftredend: 7 juni 2027 (herbenoembaar)
Beroep: bestuursadviseur gemeente Roosendaal
Nevenfuncties: geen