Mensen staan centraal bij l’escaut

Primair is het de taak van de bijna 300 woningcorporaties in Nederland om te zorgen voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede, passende en duurzame woningen. Daarnaast wordt van de corporaties verwacht dat zij ook bijdragen aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Hoe geeft l’escaut, een woningcorporatie met een warm sociaal hart, invulling aan die primaire taken? Volgens directeur-bestuurder Jan Leo van Deemter draait het vooral om de kracht van verbinding, waarbij je ook als bestuurders, professionals en toezichthouders over je schaduw heen moet durven te stappen.

Topteam met toegewijde professionals
Jan Leo staat sinds 2018 aan het roer bij l’escaut. Hij omschrijft de organisatie als een team gedreven mensen die zich vol toewijding inzetten voor de huurders in Vlissingen. “Die warmte en betrokkenheid is echt kenmerkend voor onze woningcorporatie. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en krijgen de ruimte om zich te ontplooien. Dat is de basis van waaruit wij werken, met ons ondernemingsplan als draaiboek waarin onze missie en visie zijn vastgelegd. Zo is voor iedereen duidelijk waar wij voor staan en waar wij ons op de korte, middellange en lange termijn op richten. Die duidelijkheid is zowel voor onze organisatie als voor de partners waarmee wij samenwerken heel fijn. Die eigen identiteit en integriteit vinden wij belangrijk. Dat geldt intern, maar zo treden wij ook graag naar buiten richting onze huurders en andere stakeholders.”

“Samen zijn wij tot veel in staat”

De kracht van samenwerking
Met zijn woorden onderschrijft Jan Leo dat l’escaut een maatschappij-gedreven organisatie is. “De wensen en behoeften van onze circa 6.000 huurders in de gemeente Vlissingen zijn medebepalend bij de keuzes die wij maken. Dat kan gaan over sloop, nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van huurwoningen of -appartementen. Maar via klantpanels wordt ook meegedacht over de leefbaarheid in de woonomgeving. Naast gesprekken met huurders en stakeholders doet l’escaut regelmatig onderzoek naar de toekomstige woon/woningbehoeften. Er zijn tal van vraagstukken waar wij bij betrokken zijn en waarbij een goede samenwerking essentieel is.”

Mooi als alles samenkomt
Een mooi voorbeeld van het creëren van voldoende nieuwe huurwoningen en -appartementen voor de diverse doelgroepen is te zien in de nieuwe wijk Het Scheldekwartier. “Hier zie je veel zaken uit ons ondernemingsplan samenkomen. Onze huurders zijn ook in dit geval betrokken bij hoe hun nieuwe woonomgeving eruit zou moeten zien. Wooncomfort, duurzaamheid, veiligheid, sociaal contact, veel groen, moderne kunst en historische elementen: het zijn kenmerken die je allemaal terugziet in deze wijk. Maar ook bij het renoveren en verduurzamen van bestaande wijken komen dit soort wensen van huurders tot uiting. Met inbreng van onze huurders en stakeholders leveren wij op verschillende manieren onze bijdrage aan de Woondeal en daarmee aan de Nationale woninggroei-ambities. Al wil ik hierbij wel aantekenen dat het realiseren van deze ambities valt of staat met de bereidheid van alle betrokkenen om nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen in te zetten.”

Hartverwarmende burgerinitiatieven
Jan Leo geniet dagelijks van de passie waarmee het team binnen l’escaut zich inzet voor alle huurders. “Onze organisatie bestaat uit kundige en ervaren professionals die gewend zijn om klant- en oplossingsgericht te werken. Wij zijn ons er echter ook van bewust dat burgerinitiatieven een steeds belangrijkere rol spelen in onze participatiemaatschappij. Zo ondersteunen wij bijvoorbeeld het CPO Samen Wonen – Samen Leven dat onlangs in de steigers is gezet. De afkorting CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De CPO-groep is leidend en heeft l’escaut en de gemeente gevraagd om te helpen bij het realiseren van een nieuwe buurt met aandacht voor duurzaamheid, vergroening en sterke sociale cohesie. Dit is een prachtig voorbeeld van samenredzaamheid en vraagt van ons, de gemeente en bouwbedrijven een openhartige manier van samenwerken.”

“l’escaut is een maatschappij-gedreven organisatie”

Grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
Het sociaal domein is een onderwerp dat als een rode draad door de missie en visie van l’escaut loopt. Het is ook zichtbaar in de bijzondere pilots die l‘escaut doet. Zo werkt de corporatie met de gemeente Vlissingen en de buurtteams aan het vormgeven van community building. Hierbij is het de kunst om bewoners met elkaar te verbinden, zodat zij samen krachtig genoeg zijn om datgene te doen dat goed is voor hun buurt en haar bewoners. Al dan niet met de steun van professionele organisaties. Verder werken l‘escaut, zorginstelling Amarijn en de gemeente Vlissingen samen in een pilot om wonen, zorg en welzijn voor de vergrijzende samenleving in Vlissingen te realiseren. Ook dit vraagt andere manieren van samenwerken, financiering en ruimtegebruik. “Het is mooi om te zien hoe bestuurders en organisaties elkaar weten te vinden vanuit een gezamenlijke drijfveer om goed te doen voor de medemens en de samenleving“, aldus Jan Leo.

Afscheid met een goed gevoel
Eind juni neemt Jan Leo afscheid van l’escaut. Hij ziet een mooie toekomst voor de woningcorporatie. “Ik kijk vol dankbaarheid terug op een hele mooie tijd en draag met liefde ons gedachtengoed over aan de nieuwe bestuurder.”

Interview met Jan Leo van Deemter, directeur-bestuurder bij l’escaut, Insights magazine, juni 2024