Aanpassen huurcontract

Veel gevraagd over Aanpassen huurcontract

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst aanpassen. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Wanneer je de tenaamstelling van je huuroveenkomst wilt wijzigen, moet je hiervoor een verzoek indienen bij onze afdeling verhuur. Het is niet in alle gevallen mogelijk de tenaamstelling te wijzingen. Dat hangt af van de wettelijke mogelijkheden. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met onze afdeling verhuur, telefoonnummer: 0118 - 422 300.

Ik wil iets wijzigen in mijn huurcontract. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Neem hierover contact met ons op, zodat wij kunnen beoordelen wat er nodig is om je gewenste wijziging door te voeren.

Mijn partner is overleden. Kan ik het huurcontract aanpassen of overnemen?

Algemeen

Als je partner (in geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap) is overleden, vragen wij je dit schriftelijk aan ons door te geven. Geef in je brief aan, met welke naam je op het aangepaste contract wilt staan. Om de aanvraag te kunnen verwerken, vragen wij om een kopie van de overlijdensakte toe te sturen.

Eén van mijn ouders is overleden. Kan ik als kind het huurcontract overnemen?

Algemeen

Nee, in geval van overlijden is het niet mogelijk om als kind de huurovereenkomst over te nemen. Dit is anders wanneer je medehuurder bent van de woning. Heb je hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

Hoe vraag ik toestemming aan bij l'escaut voor een medehuurderschap?

Algemeen

Voor het aanvragen van een medehuurschap kun je gebruik maken van het aanvraagformulier 'medehuurschap'. Dit formulier moet zowel door de hoofdhuurder als de medehuurder ondertekend worden. Behalve het formulier hebben wij ook de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van een legitimatiebewijs van de persoon voor wie je medehuurderschap aanvraagt.
  • Een uittreksel uit het gemeentelijk basisarchief (Gba) met adreshistorie van de persoon voor wie je medehuurderschap aanvraagt.
  • Een bewijs van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Je kunt dit o.a. aantonen door middel van afschriften van de bank waarop staat aangegeven dat je deelt in de huurbetaling, betaling gas/licht/water, of door een gezamelijke en/of rekening van minimaal een jaar.

Binnen zeven werkdagen laten wij je schriftelijk weten of wij je verzoek goedkeuren. Is dat het geval, dan ontvangen je een bevestiging van de wijziging.

Kan mijn kind als medehuurder op het contract komen te staan?

Algemeen

Kinderen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap, aangezien ze vroeg of laat op zichzelf gaan wonen. Zij hebben daarom geen gemeenschappelijke duurzame huishouding met hun ouders. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een inwonend kind medehuurder worden. Dit kan pas besproken worden als de situatie daar is. Vooraf, voor het geval dat, verlenen wij geen medehuurderschap aan kinderen van de hoofdhuurder. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • Het kind voert aantoonbaar een gemeenschappelijk duurzame huishouding met de ouder(s). Dit toon je aan door bankafschriften van een gezamenlijke rekening.
  • Er is sprake van een zorgplicht voor elkaar.

Denk je op basis van een uitzonderlijke situatie in aanmerking te komen voor medehuurderschap met je kind? Voor de aanvraag kun je gebruik maken van het aanvraagformulier 'medehuurderschap' (zie bijlage). Wij beoordelen iedere aanvraag afzonderlijk.

Wij vragen je dan om de volgende documenten bij te voegen:

  • Een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) Dit vraag je aan bij de gemeente.
  • Bewijsstukken van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, bijvoorbeeld kopieën van een gezamenlijke rekening (stuur een recente kopie en een kopie van 2 jaar geleden mee).

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

In het geval van samenwonen ontvangen wij hierover graag bericht. Let op: dat je samenwoont betekent niet dat de persoon met wie je samenwoont automatisch medehuurder wordt.

Wat is medehuurderschap?

Algemeen

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan is je partner automatisch medehuurder. Wij vragen je wel om l'escaut ervan op de hoogte te stellen als je gaat trouwen of als je een geregistreerd partnerschap aangaat. Wannneer dat niet zo is, kan hij of zij soms wel in aanmkering komen voor medehuurschap.

Wat zijn de rechten en plichten voor een medehuurder?

Algemeen

Hoofdhuurder en medehuurder hebben dezelfde rechten en plichten met betrekking tot de huurovereenkomst. Bij vertrek van de hoofdhuurder mag de medehuurder de huurovereenkomst voortzetten. Dit moet je wel schriftelijk melden bij l'escaut en deze melding moet door beide huurders ondertekend worden. Medehuurdersschap kan niet aangevraagd worden met als doel dat de medehuurder op korte termijn zelf hoofdhuurder van de woning wordt. Bij het overlijden van de hoofdhuurder wordt de medehuurder ook automatisch hoofdhuurder. In deze situatie moet de medehuurder ook contact opnemen met l'escaut.

Waarop beoordeelt l'escaut mijn aanvraag voor een medehuurderschap?

Algemeen

Bij het beoordelen van je aanvraag kijkt l'escaut naar de volgende zaken:

  • Je hebt samen met de persoon voor wie je medehuurderschap aanvraagt ten minste twee jaar het hoofdverblijf in je woning gehad.
  • Je hebt minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding gevoerd met degene waar je medehuurderschap wil aanvragen. De gemeenschappelijke huishouding dient in de toekomst voortgezet te worden.

Wat is het verschil tusen inwoning en medehuurschap?

Algemeen

Als je een woning van l'escaut huurt, noemen wij je hoofdhuurder. Je bent namelijk verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Wanneer je besluit iemand bij je te laten inwonen, heeft deze persoon niet automatisch dezelfde rechten en plichten als jij. Bij inwoning heeft de inwoner ook geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst op het moment dat je de huur opzegt. Bij medehuurderschap is dat wel het geval.

Wat is inwoning?

Algemeen

Een veel komend misverstand is dat inschrijving in het gemeentelijk basisarchief (Gba) automatisch betekent dat ervan op de hoogte is van de veranderde leefsituatie. Dit is echter niet het geval. Het is dus belangrijk dat je contact op neemt met l'escaut voordat er iemand bij je komt wonen. Denk ook aan je huurtoeslag, inwoning kan gevolgen hebben voor je eventuele huurtoeslag.